Classic Automobile Service  

ALGEMENE LEVERINGS- en BETALINGSVOORWAARDEN

 Art.1 Algemeen
Deze leverings-en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten; afwijkingen van deze voorwaarden, gelden slechts indien en voor zover wij ons hiermee schriftelijk akkoord hebben verklaard. Door het enkel ver- strekken van een opdracht aanvaardt opdrachtgever tevens onze leverings-en betalingsvoorwaarden. Wij erkennen geen algemene voorwaarden van degene met wie wij handelen, tenzij en voorzover deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. Op al onze overeenkomsten zijn het Nederlands recht en de Nederlandse handelsgebruiken van toepassing.

Art.2 Prijzen en offertes

Al onze offertes en prijsaanbiedingen zijn vrijblijvend. Wij behouden ons het recht voor onze prijzen en aanbiedingen te wijzigen zolang geen overeenkomst tot stand is gekomen. In- dien na de opdrachtacceptatie de prijzen van onze toe-leveringsbedrijven een verhoging ondergaan, voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, kunnen wij onze prijzen dienovereenkomstig worden verhoogd. Onze prijscouranten, algemene aanbiedingen, advertenties etc., binden ons niet voor wat betreft prijzen,maten,kleuren en dergelijke, doch vormen slechts een globale weergave daarvan. Wij zijn niet gebonden door opmerkingen, mededelingen en/of toezeggingen van degenen die bij ons werkzaam zijn, tenzij door onze directie schriftelijk bevestigd. Facturering geschiedt via onze computer tegen dagprijzen.

Art.3 Afwijkingen

Geringe afwijkingen van de order worden door ons voorbehouden. Indien wij artikelen speciaal vervaardigen, behouden wij ons het recht voor om 10% te veel of te weinig te mogen leveren. De afnemer heeft geen recht van reclame meer als hij de goederen in gebruik heeft genomen of niet binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk bij ons heeft gereclameerd.

Art.4 Leveringstermijn

Een overeengekomen leveringstermijn wordt door ons zo goed mogelijk nagekomen. Overschrijding van deze termijn gegeven de koper generlei recht van welke aard ook op annulering en/of ontbinding der overeenkomst en/of schadevergoeding.

Art.5 Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden ons het eigendom van alle door ons geleverde goederen voor, totdat de koopprijs geheel betaald is. Bij elkaar opgevolgde leveranties ingevolge één of meer order(s) waarvoor meer dan 1 factuur verzonden is, blijft gedeeltelijke betaling het eigendomsvoorbehoud rusten op alle geleverde goederen, tenzij door ons schriftelijk is verklaard dat wij ten aanzien van bepaalde goederen ons eigendomsvoorbehoud prijsgeven. Als betaling der koopprijs geldt niet betaling met een wissel, zelfs wanneer wij daarin hebben toegestemd, tot de wissel is gehonoreerd. De koper is niet bevoegd de door ons geleverde goederen anders dan in het normale binnenlandse betalingsverkeer door te leveren. De goederen blijven ook ons eigendom indien zij verbonden worden met-of verwerkt in andere goederen.

Bij doorverkoop aan derden is de koper verplicht ons op eerste aanmaning de daardoor ontstane vordering op de derde tot het bedrag van onze vordering, te cederen.

Als betaling via PayPal, bankoverschrijving of een andere betaalwijze dan contante betaling is, zal de verkoop niet als volledig worden beschouwd, zelfs niet als we akkoord gaan met een dergelijke betaalmethode, totdat het geld op onze rekening is gestort en is vereffend. Totdat de betaling is voltooid, is het de koper niet toegestaan de goederen door te verkopen of te gebruiken bij de vervaardiging van andere goederen. Als de goederen worden verkocht aan een derde partij, behouden we het recht van eerste betaling door die partij tot de limiet van de schuldenlast van de koper.

Art.6 Betaling

Tenzij anders overeengekomen, is betaling van de koopprijs verschuldigd te onzer keuze à contant of binnen 8 dagen na factuur datum. Wij zijn gerechtigd voor het nakomen van betalingsverplichting zekerheidsstelling te verlangen, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen.

Alle betaalmethoden worden geaccepteerd tegen de daarvoor geldende kosten.

Orders boven € 200,00 inclusief btw binnen de BENELUX en Duitsland moeten vooraf betalen worden.

Bij bestelling  naar andere landen moet de factuur vooraf worden betaald naar onze rekening nummer.

Bij overschrijding van de betalings termijn(en) is de afnemer vanaf de vervaldag aan ons een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, zulks zonder enige aanmaning of ingebrekestelling.

Art.7 Incasso

Hebben wij ter incasso van onze vordering derden ingeschakeld dan komen alle kosten welke ons terzake in rekening worden gebracht, voor rekening van de koper, met een minimum van 20% van het bruto factuurbedrag.

Art.8 Aansprakelijkheid

Met betrekking tot de aansprakelijkheid komen niet voor vergoeding in aanmerking:

  • Bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst.
  • Schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.
  • Schade aan goederen welke door de opdrachtgever beschikbaar worden gesteld (opzicht).

Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan de opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. De aansprakelijkheid blijft beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde zaken of de verrichte diensten. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de opdrachtnemer aan een derden is geleverd of dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten.

Art.8a Garantie, reclame

Onze aansprakelijkheid uit garantie voortvloeiend strekt nimmer verder dan de garantie van de fabrikant van het product of een onderdeel daarvan, zulks voorzover het defect binnen 6 maanden na levering voorvalt en het defect naar ons oordeel te wijten is aan een fabricage- of materiaalfout.Onze aansprakelijkheid gaat nooit verder dan de prijs van het onderdeel zonder vervolg schade. Kosten voor verzending, montage en demontage zijn voor rekening van de koper. Onze garantieplicht vervalt, wanneer de koper zich niet strikt aan de gebruiks- en montagevoorschriften van ons en de fabrikant heeft gehouden. Andere schade, veroorzaakt door fouten waarvoor wij garant staan, wordt niet vergoed. In alle gevallen nemen wij geen klachten in behandeling welke later dan 8 dagen na ontstaan, aan ons zijn gemeld, terwijl wij voorts niet gehouden zijn tot enige garantie indien de koper of derden reeds zelf hebben getracht de klacht te verhelpen.

Art.9 Risico

De koper is gehouden ons tijdig mede te delen waar de goederen dienen te worden afgeleverd. Vanaf het moment van verzending der goederen vanaf ons magazijn, zijn deze voor rekening en risico van de koper. De goederen reizen voor rekening en risico van de koper: wij zijn gerechtigd kosten voor vervoer en verzekering bij de koper in rekening te brengen.

Art.10 Retourzendingen en ruil onderdelen

Wij accepteren geen retourzendingen, dan na voorafgaande schriftelijke en of mondelinge toestemming. Alle retour zendingen zijn voor rekening koper.

Bij ruiling en / of retour goederen moet de aankoop factuur overlegd worden.

Onderdelen waarvan het oude exemplaar ingeruild dient te worden, dienen direct bij aankoop ingeleverd of binnen 14 dagen aan ons retour gezonden te worden. Bij niet direct inleveren van het ruilonderdeel wordt een borgsom (statiegeld) in rekening gebracht, welke na ontvangst en goedkeuring van het onderdeel terug wordt betaald.

Art.11 In gebreke blijven van de koper met afname

Indien de koper binnen 2 weken na de overeengekomen af- leveringsdatum de gekochte goederen niet in ontvangst heeft genomen, is hij zonder verdere sommatie in gebreke. In dat geval hebben wij het recht de overeenkomst zonder tussenkomst als onmiddellijk ontbonden te beschouwen. Beschouwen wij de overeenkomst als ontbonden, dan is de koper gehouden tot volledige schadevergoeding. Met een minimum van 25% van de bruto verkoopwaarde ter onzer keuze kunnen wij de goederen ook voor rekening en Risico van de koper opslaan, in welk geval de koper onverminderd gehouden blijft de koopprijs te voldoen, vermeerderd met de door ons gemaakte kosten van opslag.

Art.12 Reserveringen

Onderdelen kunnen tot maximaal één maand worden gereserveerd.

 Art.13 Verzendkosten

De prijzen van verzending zijn excl. BTW. Prijs- en modelwijzingen voorbehouden. Facturering geschiedt via onze computer tegen dagprijzen.

Art.14 Toepassing recht en forumkeuze

  • Het Nederlandse recht is van toepassing.
  • Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing evenmin als enig andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
  • Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
  • Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.